Nota legal

Política de protecció de dades personals d’ARAUCA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals  (LOPDGDD), i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la  lliure circulació d’aquestes dades, ARAUCA, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, en endavant ARAUCA SCCL,  li informa sobre la política de privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptades per la navegació o necessàries per a mantenir-ho informat de la nostra activitat i l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades que vostè ens faciliti per a aquesta finalitat. L’ús d’aquesta Web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La entitat responsable del tractament de les seves dades serà ARAUCA, SCCL, C.I.F.: F-64225253 i Adreça postal: Rambla, núm. 221 de Sabadell, inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb el número B-9972, Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@arauca.org

Per a què utilitzem les seves dades personals? 

A ARAUCA, SCCL i de conformitat amb la normativa vigent,  tractem les seves dades personals per gestionar, estudiar i resoldre les consultes efectuades mitjançant el correu electrònic de contacte i per a recollir altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies quan es navega per la web,  les característiques i finalitats de les quals estan detallades en la política de cookies.

Li informem que ARAUCA, SCCL, no realitzarà tractament de les seves dades personals per a altres finalitats no relacionades amb els serveis prestats, sense la seva expressa autorització.

Per què utilitzem les seves dades personals?

Perquè des de ARAUCA, SCCL puguem atendre les seves consultes.  El correu electrònic o qualsevol altra dada facilitada serà utilitzada per a una efectiva resposta a les qüestions plantejades.

La base legal per al  tractament de les seves dades és el consentiment que ens atorga en marcar la casella en la qual accepta la nostra política de privacitat quan realitza una consulta sol·licitant informació amb la finalitat de donar-li resposta.

Durant quant temps conservarà ARAUCA, SCCL les seves dades?

Les dades seran eliminades una vegada s’hagi donat resposta a la qüestió plantejada per l’usuari i en el termini màxim de trenta dies des de la recepció del correu de l’usuari.

A qui comunicarem les seves dades?

ARAUCA, SCCL no cedirà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal, o quan vostè ens doni el seu consentiment.

Quins són els seus drets en relació a les seves dades personals? 

ARAUCA, SCCL, li informa que, en qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, de forma gratuïta, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic: info@arauca.org o a ARAUCA, SCCL,  Rambla, nº 221 -08202 SABADELL (Barcelona), acompanyant a la sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Per garantir que les dades que tenim són correctes i estan actualitzades, li preguem que, si procedeix alguna modificació en les seves dades o si per qualsevol motiu detecta que tenim alguna dada incorrecta, ens ho comuniqui a la major brevetat per procedir a la seva esmena.

Responsabilitat dels continguts d’aquest lloc web 

ARAUCA, SCCL  adverteix que la informació que hi ha en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar desfasada, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la companyia i els registres públics corresponents.

ARAUCA, SCCL rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per ARAUCA SCCL o no publicada per la mateixa. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web d’ARAUCA, SCCL.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació que hi ha en aquesta pàgina web i que s’utilitzi sense l’autorització d’ ARAUCA, SCCL és una infracció que sanciona la legislació vigent.

ARAUCA, SCCL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de visitar la web o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, ARAUCA, SCCL i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).