Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE ARAUCA, SCCL

1.- Introducció.

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per a vetllar pel compliment dels drets fonamentals, honor i llibertats, en compliment de les normatives vigents a la Unió Europea i l’estat espanyol que regulen la Protecció de dades personals, en compliment de:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

En aquest sentit, ARAUCA, SCCL (d’ara endavant, ARAUCA), amb la finalitat de complir amb el deure d’informació sobre com es tracten les seves dades personals, l’informem del següent:

2.- Dades del Responsable del Tractament:

SALAS PLUSHABIT, S.L., amb domicili a Rambla, núm. 221 de Sabadell Telèfon: 93 7457300. Correu electrònic: comercial@salas.plus

3.-Finalitats del Tractament de Dades.

Es tractarà la informació que ens faciliten les persones interessades en els serveis prestats i previ consentiment per a gestionar una o diverses de les següents finalitats: resposta a les consultes informatives rebudes mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, amb informació sobre les promocions immobiliàries que promou, amb elaboració, en alguns casos, de labors de segmentació o elaboració de perfils amb la finalitat de dirigir la publicitat a remetre, però sense prendre decisions automatitzades sobre la base dels perfils.

4.- Temps de conservació de les dades personals.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats anteriorment indicades i excepte obligació legal seran els següents:

Quant a les consultes Website, el termini màxim de conservació serà de 4 anys a partir de l’última confirmació d’interès, conservant-se mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat i mentre sigui necessari sobre la base dels terminis de prescripció necessaris en funció de la finalitat per a la qual van ser recaptades.

No obstant això, SALAS PLUSHABIT, S.L. durà a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant d’ofici aquelles la informació de les quals hagi quedat obsoleta o desactualitzada.

5.- Legitimació per al seu tractament.

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment de l’interessat regulat en l’art. 6.1. a) RGPD.

6.- Destinataris de les dades personals.

SALAS PLUSHABIT, SL no cedirà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, les seves dades podran ser transferides al personal autoritzat de SALAS PLUSHABIT, S.L. o representants que actuïn en el seu nom per a finalitats administratives internes, que estaran subjectes a la normativa sobre protecció de dades.

7.- Drets dels interessats.

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així mateix, tindrà dret a retirar el seu consentiment, dirigint una carta a SALAS PLUSHABIT, S.L. en l’adreça: Rambla, núm. 221 de Sabadell (08202), Telèfon: 937457300 o bé mitjançant Correu electrònic dirigit a: comercial@salas.plus i indicant l’exercici que desitja exercitar. Així com acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia del DNI del sol·licitant.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

SALAS PLUSHABIT, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats, reservant-se el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Per a garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades personals, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecta, ens ho comuniqui el més aviat possible per a procedir a l’oportuna esmena.